ۀتیمک یزکرم « بزح تسیسکرام - تسینینل ناملآ » 2 ربماون 2023

ۀتیمک یزکرم « بزح تسیسکرام - تسینینل ناملآ » 2 ربماون 2023

گنج ی لا ی تس ی مرواخ رد ی هنا نک فقوتم ار ید ! هب رپما زواجت ی لا ی تس ی ئارسا ی ل دینک ضارتعا