China

China

Excerpts on China from Revolutionärer Weg (Revolutionary Way – RW) Theoretical Organ of the Marxist-Leninist Party of Germany (MLPD)

 

中华人民共和国资本主义的存在

Zhōnghuá rénmín gònghéguó zīběn zhǔyì de cúnzài

Document